Girls: JV and Varsity-Oak Hill @ West Nov 2012 - bobbiannphotos