Green vs Northwest Varsity Oct '14 - bobbiannphotos